Sảnh A1 (Sân thượng lầu 4)

Sảnh A1 (Sân thượng lầu 4)

Sức chứa từ 500 – 800 khách

Sảnh A2 (Sân thượng lầu 4)

Sảnh A2 (Sân thượng lầu 4)

Sức chứa từ 150 – 300 khách

Sảnh A3 (lầu 3)

Sảnh A3 (lầu 3)

Sức chứa từ 100 – 150 khách